ความรู้ (Knowledge)

การใช้เครื่องมือคุณภาพ 14 QC Tools ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม

การใช้เครื่องมือคุณภาพในการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมมีเครื่งอมือที่ใช้หลายชนิด แต่เครื่องมือ 14 QC Tools ถือเป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ การบริหารจัดการ และการดำเนินการหรือบริหารกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิผล...

อ่านทั้งหมด

5Q เพื่อความสำเร็จของงาน (5Q's Knowledge)

5Qเพื่อความสาเร็จของงาน (5Q’s Knowledge)

5Q เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการบริหารงานของหัวหน้างานและการทางานของพนักงานทุกระดับ การมี 5Q จะช่วยให้การงานประสบความสาเร็จอันจะส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของพนักงาน ด้วยหลักการ การเรียนรู้ มีความเข้าใจและซึมซับความฉลาดและพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้าน เพื่อความสาเร็จของงาน กลายมาเป็นพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยการทางานที่เป็นเลิศ ได้แก่

IQ: ความฉลาดทางด้านการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ การประยุกต์ความรู้ การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ตรงประเด็นในเรื่องงาน

EQ: ความฉลาดทางด้านอารมณ์ รวมถึงการจัดการกับความเครียด ความกังวล ความกลัวกับงานที่ได้รับมอบหมาย อารมณ์ที่เกิดจากการทางาน

AQ: ความฉลาดทางด้านการเผชิญความยุ่งยากในการทางานที่ยากและไม่เคยทา งานใหม่เป้าหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี การเผชิญกับปัญหา/อุปสรรค์ที่ต้องการของทีมงาน

OQ: ความฉลาดทางด้านการนาเสนอและสร้างผลงานที่ออกมาให้มีมูลค่าเพิ่มในเชิงประสิทธิภาพ และมีคุณค่าในเชิงประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบในผลงาน,

SQ: ความฉลาดทางด้านจริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์ การคอรัปชั่น การรักษาความลับขององค์กร การพนัน และการรับของกานัลจากลูกค้า

ดังนั้น ความสาเร็จของงานทั้ง 5Q จะส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้น อันจะสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการทางานได้อย่างสูงสุด


เขียนโดย อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

วิทยากรสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสร้างทีมเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

การสร้างทีมเวิร์ค ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น การบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

อ่านทั้งหมด

ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com