ความรู้ (Knowledge)

การสื่อสารและการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุค 4.0

การสื่อสาร (Communication) ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจน สร้างความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ทุกองค์กรจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อเป็นศูนย์รวมให้องค์กรนั้นๆ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผู้ใช้การสื่อสารภายในองค์กรจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการสื่อสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นติดต่อสื่อสารในแต่ละแผนก การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสร้างทีม การสลายความขัดแย้ง การตัดสินใจ หรือ การมีภาวะผู้นา ตลอดจนการสร้างเครือข่าย (Network) ในการสื่อสาร อ่านทั้งหมด

การสื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยี FTTX

เทคโนโลยี FTTx (Fibet To The X) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลด้วยเส้นใยนำแสง (fiber optic) เช่น FTTH (Fiber To The Home) FTTC (Fiber To The Curb) และ FTTB (Fibet To The Building) เป็นต้น ปัจจุบันเทคโนโลยี FTTx ได้ถูกนำมาใช้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย โดยนำมาใช้แทนที่ระบบอินเตอร์เน็ตเดิมที่อาศัยเทคโนโลยี ADSL ที่ส่งข้อมูลผ่านสายนำสัญญาณทองแดงในโครงข่ายโทรศัพท์บ้าน ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการส่งข้อมูล โดยเทคโนโลยี FTTx เป็นระบบที่มีความสามารถในการรองรับการส่งข้อมูลได้หลายชนิดและมีความเร็วสูงๆ ได้ดี

อ่านทั้งหมด

ใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้

การจัดการรายได้และรายจ่ายให้สมดุล และเหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตที่พอดีสำหรับตนเอง ซึ่งหากสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องได้แล้ว นอกจากจะไม่มีหนี้ คุณอาจแนวทางที่จะเพิ่มแนวทางในการเพิ่มรายได้ ให้มากขึ้นก็ได้

อ่านทั้งหมด

ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com