ความรู้ (Knowledge)

การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์ยุค 4.0

ภาวะวิกฤต คือ สภาวะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ชั่วคราวที่ไม่ได้คาดคิด มีความสับสน เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน สร้างให้เกิดความตื่นตระหนก ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นจะไม่ได้มีการเตรียมการเพื่อรับมือ โดยภาวะวิกฤตนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งให้เกิดผลเสียกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความกดดัน ภัยคุกคาม ผลกระทบทางลบต่อ...

อ่านทั้งหมด

การควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

การเพิ่มผลผลิตในองค์กร มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคที่มีการแข่งขันกันสูงของภาคธุรกิจ องค์การต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงองค์กรภาคบริการ จึงให้ความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร ทั้งนี้หลักสำคัญของการเพิ่มผลผลิตในองค์การประกอบไปด้วยแนวคิด 4 ประการ คือ...
อ่านทั้งหมด

การสื่อสารและการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุค 4.0

การสื่อสาร (Communication) ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจน สร้างความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ทุกองค์กรจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อเป็นศูนย์รวมให้องค์กรนั้นๆ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผู้ใช้การสื่อสารภายในองค์กรจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการสื่อสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นติดต่อสื่อสารในแต่ละแผนก การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสร้างทีม การสลายความขัดแย้ง การตัดสินใจ หรือ การมีภาวะผู้นา ตลอดจนการสร้างเครือข่าย (Network) ในการสื่อสาร อ่านทั้งหมด

ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com