ความรู้ (Knowledge)

Paperless วิธีง่ายๆ ลดใช้กระดาษ

ปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานกำลังให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดการใช้กระดาษกันอย่างแพร่หลาย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรที่ปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษเป็นจำนวนมากเพราะต้องใช้ทุกแผนก  ลดความเสี่ยงของเอกสารชำรุดหรือสูญหายเมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน  ลดเวลาในการสืบค้นหาเอกสารที่จำเป็นใช้ในเวลาเร่งด่วน  ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ในปัจจุบันเหลือน้อยแล้ว เพราะกระดาษนั้นทำมาจากต้นไม้  และกระบวนการผลิตต้องใช้น้ำ  ใช้ไฟฟ้า  เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดโครงการรณรงค์ในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อหาวิธีในการประหยัดกระดาษและใช้กระดาษให้คุ้มค่าที่สุด

อ่านทั้งหมด

การใช้เครื่องมือคุณภาพ 14 QC Tools ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม

การใช้เครื่องมือคุณภาพในการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมมีเครื่งอมือที่ใช้หลายชนิด แต่เครื่องมือ 14 QC Tools ถือเป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ การบริหารจัดการ และการดำเนินการหรือบริหารกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิผล...

อ่านทั้งหมด

5Q เพื่อความสำเร็จของงาน (5Q's Knowledge)

5Qเพื่อความสาเร็จของงาน (5Q’s Knowledge)

5Q เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการบริหารงานของหัวหน้างานและการทางานของพนักงานทุกระดับ การมี 5Q จะช่วยให้การงานประสบความสาเร็จอันจะส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของพนักงาน ด้วยหลักการ การเรียนรู้ มีความเข้าใจและซึมซับความฉลาดและพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้าน เพื่อความสาเร็จของงาน กลายมาเป็นพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยการทางานที่เป็นเลิศ ได้แก่

IQ: ความฉลาดทางด้านการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ การประยุกต์ความรู้ การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ตรงประเด็นในเรื่องงาน

EQ: ความฉลาดทางด้านอารมณ์ รวมถึงการจัดการกับความเครียด ความกังวล ความกลัวกับงานที่ได้รับมอบหมาย อารมณ์ที่เกิดจากการทางาน

AQ: ความฉลาดทางด้านการเผชิญความยุ่งยากในการทางานที่ยากและไม่เคยทา งานใหม่เป้าหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี การเผชิญกับปัญหา/อุปสรรค์ที่ต้องการของทีมงาน

OQ: ความฉลาดทางด้านการนาเสนอและสร้างผลงานที่ออกมาให้มีมูลค่าเพิ่มในเชิงประสิทธิภาพ และมีคุณค่าในเชิงประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบในผลงาน,

SQ: ความฉลาดทางด้านจริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์ การคอรัปชั่น การรักษาความลับขององค์กร การพนัน และการรับของกานัลจากลูกค้า

ดังนั้น ความสาเร็จของงานทั้ง 5Q จะส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้น อันจะสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการทางานได้อย่างสูงสุด


เขียนโดย อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

วิทยากรสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com