โปรโมชั่นดี ๆ ปี 2565 ฝ่าวิกฤตโควิด - 19


โปรโมชั่นดี ๆ ฝ่าวิกฤตโควิด - 19 จะมาเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ส่วนลด....เราจะสู้ไปด้วยกัน

1.สมัครอบรมลดทันที 10 %
2.สมัครอบรม 3 คน แถม 1 คน*
3.สมัครอบรม 5 คน แถม 2 คน*
4.ศิษย์เก่า นักศึกษา (ที่ยังไม่ประกอบอาชีพ) และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ลดทันที 20%

หมายเหตุ  - เลือกใช้ได้ 1 โปรโมชั่น
                - * หลักสูตรบรรยาย/หลักสูตรด้านบริหารจัดการและภาษา