HR องค์กรใดสนใจหลักสูตร Online "การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม"


แจ้งอีเมลมาที่เมล training.mut@gmail.com
Line @muttraining
จะจัดส่งรายละเอียดโครงการและใบตอบรับให้นะคะ