การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis) รุ่นที่ 1


หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis) รุ่นที่ 1

วันที่ 31 มกราคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร