การประยุกต์ใช้ IoT (Internet of Things) สำหรับงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2


หลักสูตร การประยุกต์ใช้ IoT (Internet of Things) สำหรับงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2


วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร