มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ในการจัดอบรมบุคคลภายนอก


-