ศิลปะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจอย่างมีชั้นเชิง (Effective Persuasive Communication) รุ่นที่ 5


หลักสูตร ศิลปะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจอย่างมีชั้นเชิง (Effective Persuasive Communication) รุ่นที่ 5 

วันที่ 22 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร