การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 36


หลักสูตร  การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 36


วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร