โครงการอบรม โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา เรื่อง "Effective Personality for Success"

หลักการและเหตุผล

   ในโลกแห่งการเรียนรู้และพัฒนา ท่ามกลางสังคมแห่งการแข่งขันโดยเฉพาะการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับในสายงานหรือสายอาชีพในหน่วยงาน องค์กรหรือธุรกิจนั้น เพียงแค่มีการศึกษาที่ดีมีทักษะความสามารถสูง ช่ําชองด้วยประสบการณ์หรือเต็มเปี่ยมด้วยพรสวรรค์ อาจไม่เพียงพอที่จะทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งประสบความสําเร็จในชีวิตและหน้าท่การงานได ี ้อีกต่อไป ทั้งนี้ยังมีสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความโดดเด่นของบุคคล พร้อมสร้างความได้เปรียบและทําให้เข้าถึงโอกาสได้มากกว่าผู้อื่น นั่นคือ เรื่องของบุคลิกภาพ (Personality) ซึ่งครอบคลุมลักษณะทั้งทางร่างกาย (ภาพลักษณ์ท่าทาง การแสดงออก) จิตใจ (ทัศนคติพื้นฐานทางความคิด) อารมณ์ (ความรู้สึก) และสังคม (การพบปะ ติดต่อสื่อสารและนําเสนอ) โดย ลักษณะต่างๆที่ผสมผสานกันแล้วทําให้ผู้อื่นสามารถสังเกต บรรยาย อธิบาย หรือวัดพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆได้ทั้งนี้พัฒนาการทางบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไป ตลอดชีวิต โดยปัจจัยที่มีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆมีทั้งจากกรรมพันธุ์สภาพแวดล้อม และพื้นฐานครอบครัว แต่สิ่งสําคัญที่สุดในการสร้างเสริม บุคลิกภาพให้ดีขึ้นคือการเรียนรู้หลักการที่ถูกต้อง รวมถึงการปรับปรุงและฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดเป็นความเคยชนิ ก่อให้เกิดเป็นนิสัยและลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของบุคคลนั้นๆในองค์กรหนึ่งๆ “คน” เป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สู่เป้าหมายและความสําเร็จ การพัฒนา “คน” ในด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทําอย่างไรที่จะทําให้ “คน” ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางบุคลิกภาพในองค์กร เกิดการตระหนักรู้ในจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเอง โดยนําจุดเด่นมาเสริมสร้างให้เป็นสไตล์สร้างความโดดเด่นในรูปแบบของตน พร้อมกับการพัฒนาภาพลักษณ์และปรับเปลี่ยนจุดด้อยจนเกิดการยอมรับนับถือใน ตนเอง เกิดความเชื่อมั่น และสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่นําออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ ีเมื่อบุคคลพัฒนาการยอมรับนับถือและความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) ได้จะเกิดการพัฒนาขั้นสูงขึ้นไปคือการตระหนักรู้ในคุณค่าของตน (Self-actualization) ซึ่งถ้าเกิดขึ้นได้อย่างสมดุลจะทําให้บุคคลนั้นมีความมั่นคงในชีวิตและ จิตใจ หรือมีบูรณภาพในตนเอง เชื่อในคุณค่าของตนเองทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต สามารถรักษาสมดุลของความต้องการ ตลอดจนนําพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

  1. มีภาพลักษณ์ที่ดีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาพลักษณ์และเป้าหมายขององค์กร 
  2. มีความเชื่อมั่นในการแสดงออก การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการเข้าสังคมทั้งต่อบุคคล ทีมงานและสาธารณชน 
  3. เริ่มต้นค้นหาสไตล์และพัฒนาตนเองโดยสร้างความโดดเด่นจากภายใน (ทัศนคติ) สู่ภายนอก (ภาพลักษณ์) จนชนะใจและเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างทั้งในสายงาน องค์กรและสังคม 
  4. เตรียมความพร้อมในชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวอย่างมั่นใจมีหลักการและแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสมของ ตนเองในการก้าวสู่ความสําเร็จ

หัวข้อการฝีกอบรม

CHAPTER 1: รู้จักและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณเพ์ อการประสบความสำเร็จ - ทําไมตองพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์ 

- ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพและภาพลักษณกับความสําเร็จ 

- องค์ประกอบของบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์ 

- บุคลิกภาพและภาพลักษณอย่างไรทําให้ประสบความสําเร็จ 

- เรียนรู้บุคลิกภาพและการสรางภาพลักษณ์ของผู้ประสบความสําเร็จ 

CHAPTER 2: เรียนรู้วิธีการสํารวจและค้นพบ “ตัวตนที่แท้จริง” “Who am I ? 

 - คุณคือใคร / ใครคือผู้กําหนดตัวคุณ / เป้าหมายในชีวติ / ข้อจํากดั 

- ค้นหาและวิเคราะห์จุดแข็งในตัวคุณ (SWOT Analysis) 

- การโปรแกรมจิตใต้สํานึกเพอสร้างความเชื่อมั่น 

 CHAPTER 3: สร้างสรรค์ตัวตนจาก DNA ของคุณขึ้นมาใหม่จากภายในให้โดดเด่น และชัดเจนยิ่งกว่าเดิม 

- แตกต่างเพื่อให้ภาพลักษณ์โดดเด่น โดยการกําหนดตวตนั้นเพื่อเป้าหมายแห่งความสําเร็จ (Positioning)

- Value Proposition (สิ่งที่ถือว่าเป็นคุณคาในตัวคุณ)  

- Differentiation (สิ่งที่ทําใหค้ ุณแตกต่างจากทุกคน) - Marketability (สิ่งที่ทําให้คณน่าดึงดูดใจประหนึ่งตองมนต์ ) 

CHAPTER 4: ปรับภาพลักษณ์และเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่ดูดียิ่งกว่า “Polished Appearance” 

- เรียนรู้การสร้างภาพลักษณ์ของคุณใหด้ดู ีดวยเทคนิคระดบสากลที่เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ทดูดียิ่งกว่า  

- เพียง 2 วินาที สร้างความประทับใจแรกพบ จากการสร้างเอกลักษณ์ของบุคลิกภายนอก (Visual Identity) และสไตล์การแต่งกายจากศรีษะจรดปลายเท้าที่ดูดี 

CHAPTER 5: ทักษะการสื่อสารอย่างมั่นใจแบบมืออาชีพ “Communication with Confidence” 

- สื่อสารและแสดงออกอย่างมั่นใจดวยการว ้ เคราะห์ผู้ฟงและตัวตนของคุณ เพื่อความประทับใจอันส่งผลต่อความสําเรจ็ 

- รู้เขา ...รู้เรา...รู้ตัวตน ผ่านการประเมินบุคลิกภาพของคน 4 ประเภท 

- เคล็ดลับการสอสารและการผูกมตรกับคน 4 ประเภท เพื่อพิชตเป้าหมาย

- ภาษาท่าทางสื่อพลังแฝงอันทรงพลัง 

 - เรียนรู้ภาษาท่าทางที่ทําให้คนประทับใจและเป็นทชี่ ื่นชอบ และภาษาท่าทางที่เป็นศัตรตูอ่ความสําเร็จ 

- เสริมบุคลิกภาพให้งามสง่าดวยการยืน การเดิน การนั่ง การไหว้การแสดงความเคารพ 

- การพัฒนาการใช้เสียงเพื่อการติดต่อ สื่อสารอย่างมืออาชีพ 

- ฝึกการใช้เสียงทั้งความชัดเจน จังหวะการออกเสียงเน้นเสยงี ให้การพดูมีพลัง 

- รู้โทนเสียง นําเสียง อันสอถื่ งอารมณ์ความรู้สึกของคู่สนทนา

- ฝึกเทคนิคกํากบเสียงพูดให้สือสารอารมณ์ที่น่าฟัง น่าเชื่อถือ และน่าประทับใจ อันเปนพื้นฐานสําคัญของการพูดการสอสารในการบริหารงาน 

- สร้างโอกาสทางธุรกิจภายใน 30 วนาที จากตวตนและเป้าหมายที่วางไว ้ 

- การเข้ารวมงานสังคมทางธุรกิจ 

- การแนะนําตัว / การมอบนามบัตร 

- ตําแหน่งที่นั่งเพื่อสร้างความสําเร็จทางธุรกิจ (ร่วมงานประชมุ / สัมมนา / งานสังสรรค์ / งานเลี้ยงต่างๆ และการนั่งรถร่วมกับผู้บริหาร)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2557 - 31/05/2557


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 31/05/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com