โครงการอบรม โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร "เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Some Good Tips on Using Englesh for Business)" รุ่นที่ -

หลักการและเหตุผล

        ในปัจจุบัน โลกไร้พรมแดน ผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศมากขึ้น หลายคนมองว่า นี่เป็นโอกาสในการทำธุรกิจกับประชาคมโลก แต่ติดปัญหาอยู่ที่ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก สำหรับหลักสูตรที่จัดขึ้นนี้ จะเน้นที่เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจว่า การเรียนรู้และการใช้งานภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ดี และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟังและการพูด

หัวข้อการฝีกอบรม

          หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ผ่านทฤษฎีการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเห็นถึงแนวทางในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะอื่นๆ ของภาษาอังกฤษด้วย โดยมีหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

• เทคนิคการตั้งคำถามและการให้คำตอบเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหัวใจของการสื่อสารทางธุรกิจ

• เทคนิคการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

• เทคนิคการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ กรณีเกิดความผิดพลาดหรือมีการร้องเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2560 - 28/04/2560


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 28/04/2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. 3 ชม.

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-


วิทยากร

1. - สุธี พลอยสวัสดิ์ไชยช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com