โครงการอบรม โครงการทำดีเพื่อพ่อ น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักสูตร "QoS บนระบบเครือข่าย"

หลักการและเหตุผล

    เนื่องจากคณะวิทยการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการทำความร่วมมือกับบริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรร่วมกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้บุคคลภายนอกได้รู้จักคณะฯมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป

วัตถุประสงค์

เพื่อที่จะบริการความรู้พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการทำ Quality of Service (QoS) บนระบบเครือข่าย ทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีประสบการณ์การทำงานโดยตรง

หัวข้อการฝีกอบรม

1.    Introduction to QOS
    > Review of Converged Networks
    > Understanding QoS
    > Best-Effort and Integrated Services Models
    > Differentiated Service Model
2.    Implement and Monitor QoS
    > MQC Introduction
    > Monitoring QoS
    > Hands-on Lab - QoS Baseline Measurement
3.    Classification and Marking
    > Classification and Marking Overview
    > MQC for Classification and Marking
    > Hands-on Lab - Classification and Marking Using MQC
4.    Congestion Management
    > Queuing Introduction
    > Configuring WFQ
    > Configuring CBWFQ and LLQ
    > Hands-on Lab - Configuring WFQ
    > Hands-on Lab- Configuring LLQ-CBWFQ
5.    Congestion Avoidance
    > Congestion Avoidance Introduction
    > Configuring Class-Based WRED
    > Hands-on Lab - Configuring Class-Based WRED
6.    Deploying End-to-End QoS
        > Apply QoS for Unified Communications Networks

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1) มีความรู้พื้นฐาน TCP/IP
2) สามารถคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่าย (Cisco)
3) มี notebook ส่วนตัวเพื่อใช้ในการทำ Lab

รูปแบบการอบรม

บรรยาย และฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

26/11/2559 - 26/11/2559


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 26/11/2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com