โครงการอบรม การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) (FREE) รุ่นที่ -

หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ล้วนได้รับแรงกดดันจากภายนอก ให้จำเป็นต้องทำการผลิตสินค้าให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า คุณภาพสินค้าจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ที่ต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับโรงงานสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ที่ต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  ดังนั้นความเข้าใจในเรื่องความผันแปรที่เกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงสามารถกำหนดกระบวนการควบคุมความผันแปรดังกล่าวเครื่องมือคุณภาพ  7 ชนิดเป็นกลุ่มเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บข้อมูล การเขียนกราฟที่เหมาะสมกับปัญหาแต่ละรูปแบบ การระบุสาเหตุของปัญหา กลไกการควบคุม และการปรับปรุงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
     การอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจหลักการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาโดยใช้กลุ่มเครื่องมือคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิดช่วยแก้ปัญหาในการผลิต และลดต้นทุน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีความเข้าใจเรื่องแนวคิด และความสำคัญของคุณภาพและกระบวนการแก้ปัญหาตามวงจร     
  2. PDCA (PDCA Cycle)
  3. มีความรู้และเข้าใจแนวทางการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ  7 QC Tools ในการแก้ปัญหา
  4. มีทักษะในการใช้เครื่องมือแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง การทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
  6. เพื่อพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม  

หัวข้อการฝีกอบรม

- ทำความเข้าใจเรื่องแนวคิด และความสำคัญของคุณภาพและ กระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิด Plan Do Check Action: PDCA
- อธิบายความหมาย และ ความสำคัญของคุณภาพการมองภาพรวมการแก้ปัญหาเชิงระบบ
- เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools  :     

1 : ผังพาเรโต (Pareto diagram)
2 : แผ่นตรวจสอบ (Check sheet)
3 : ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram)
4 : ฮิสโตแกรม (Histogram)
5 : ผังการกระจาย (Scatter diagram)
6 : กราฟ (Graph)
7 : แผนภูมิควบคุม (Control chart)
- ตัวอย่าง กรณีศึกษาการควบคุมคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต
- สรุปผล และ ตอบข้อซักถาม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Virtual Class Online by Zoom Meeting )


วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 20/09/2564


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 28/09/2564 @host มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

- บาท


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com