โครงการอบรม สร้างแนวคิดทางธุรกิจด้วยเกมจำลองธุรกิจ ACCTWORK (Create a Business Concept by ACCTWORK Simulation Game) Online by Google Meet รุ่นที่ -

หลักการและเหตุผล

     การเรียนรู้ธุรกิจ การเงิน การบัญชี ภาษีต่างๆ เป็นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วย SMEs ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจควรมีโอกาสได้เรียนรู้และสร้างแนวคิดทางธุรกิจระบบการเงินบัญชีและภาษีผ่านสื่อการเรียนรู้ “เกมจำลองธุรกิจ” เริ่มตั้งแต่ได้รับเงินลงทุน ซื้อ-ขาย รับ-ส่งสินค้า วางบิล ชำระและรับชำระเงิน รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินจากธุรกิจในเกมและรู้จักเอกสารสำคัญต่างๆ ในการทำธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงินการบัญชี ภาษี ข้อมูลสารสนเทศและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ
 2. เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์จากการเล่นเกมไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจจริง
 3. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศ เอกสารสำคัญต่างๆ จากในเกมไปใช้ในการออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารสำคัญต่างๆ ในธุรกิจ
 4. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีจากในเกมไปใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ใช้ในการทำธุรกิจ

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. เรียนรู้องค์ประกอบในเกมจำลองธุรกิจ ACCTWORK
 2. ซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย เงินเดือน
 3. การยื่นภาษีต่างๆ
 4. วิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจจากข้อมูลทางการเงินในเกม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยายและฝึกปฏิบัติ (Online ผ่าน Google Meet)


วันที่รับสมัคร

15/02/2565 - 31/03/2565


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 21/04/2565 - 22/04/2565 @HOST Mahanakorn University of Technology 10 ชม. 10 ชม.

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com