สนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Basic Conversational English) Online ผ่าน Google Meet


หลักสูตร สนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Basic Conversational English) Online ผ่าน Google Meet

5 วัน รวม 15 ชั่วโมง เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. - 6 ก.พ. 2565  (13.00 - 16.00 น.)

ณ Host MUT Training Center