ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนจดหมายโต้ตอบเชิงธุรกิจ (English for Business E-mail Writing) รุ่นที่ 1


หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนจดหมายโต้ตอบเชิงธุรกิจ (English for Business E-mail Writing) รุ่นที่ 1
เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 5, 12, 19, 26 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2564  เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร