การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (7 QC Tools for solving the problem in the workplace) รุ่นที่ 4


หลักสูตร 

การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (7 QC Tools for solving the problem in the workplace) รุ่นที่ 4

วันที่ 10 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร