การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1


หลักสูตร การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1
วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร