การติดตั้งระบบตรวจสอบการโจมตีผ่านระบบเครือข่าย (Network Intrusion detection system) โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux รุ่นที่ 3


หลักสูตร การติดตั้งระบบตรวจสอบการโจมตีผ่านระบบเครือข่าย (Network Intrusion detection system) โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux รุ่นที่ 3 
วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร