การสร้างจิตสำนึกในการบริการ (Service Mind Building) รุ่นที่ 4


หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในการบริการ (Service Mind Building) รุ่นที่ 4

วันที่ 21 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร