การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 34


หลักสูตร การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 34 

วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร