การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus รุ่นที่ 2


หลักสูตร  การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (Workshop on Mass and Energy Balance Calculation in Chemical Industry via Aspen) รุ่นที่ 2
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร