การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เบื้องต้น (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 2


หลักสูตร  การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เบื้องต้น (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 2
วันที่ 27 - 29 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร