ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC รุ่นที่ 29


หลักสูตร ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC รุ่นที่ 29

วันที่ 27 - 29 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร