เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มคุณค่าของงานด้วยระบบลีน (Lean Process Management) รุ่นที่ 1


หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มคุณค่าของงานด้วยระบบลีน (Lean Process Management) รุ่นที่ 1

วันที่ 30 กันยายน 2564  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร