ข่าวสาร

โปรโมชั่นดี ๆ ปี 2565 ฝ่าวิกฤตโควิด - 19

จะมาเดี่ยวหรือมากลุ่มก็ได้ส่วนลด... เราจะสู้ไปด้วยกัน

โครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

หลักสูตร"เทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์และการใช้งาน (Predictive Maintenance Technology and Applications) Online (FREE) " ฟรี 25 ก.พ. 65 (13.00 - 16.00 น.)

แผนที่การเดินทาง

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคาร F ชั้น 5 ห้อง F503 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1 โทรสาร : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333 หรือ 0-2988-4040(อัตโนมัติ) E-mail : training@mut.ac.th

วิธีการสมัครและชำระเงิน

วิธีการสมัคร/วิธีการชำระเงิน/วิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน


ประเภทหลักสูตรอบรมประเภทใดที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ

38.46% (70 Vote) วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


13.19% (24 Vote) การบริหารจัดการ/HR


36.81% (67 Vote) ไอทีและคอมพิวเตอร์


7.69% (14 Vote) ภาษา


3.85% (7 Vote) อื่นๆ